• Standaard header

Algemene voorwaarden

Versie: 12-05-2023

Inhoudsopgave

Artikel 1:  Categorieën van leden
Artikel 2:  Algemene bepalingen
Artikel 3:  Aanmelding, toelating en afmelding van het lidmaatschap
Artikel 4:  Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5:  Gedragsregels
Artikel 6:  Bestuur
Artikel 7:  Verkiezingen en benoemingen
Artikel 8:  Contributieregeling
Artikel 9:  Wedstrijddeelname
Artikel9a: Onderlinge wedstrijden
Artikel 10: Verenigingslessen
Artikel 11: Algemene informatie

Artikel 1 – Categorieën van leden

 1. De vereniging kent:
  • Rijdende leden
  • Men leden
  • Niet rijdende leden (wel stemrecht ALV)
  • Administratieve leden (wel stemrecht in ALV en KNHS lid)
  • Administratieve leden met bakhuur
  • Ereleden
  • Donateurs
 2. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Ereleden en donateurs worden niet aangemeld voor het lidmaatschap van de KNHS.
 5. Alleen rijdende leden, men leden en administratieve leden met bakhuur mogen vrij gebruik maken van de accommodatie.
 6. Alleen rijdende leden, men leden en administratieve leden kunnen een startpas aanvragen bij de KNHS.
 7. Alleen rijdende leden, men leden en administratieve leden kunnen deelnemen aan onderlinge wedstrijden.
 8. In de wedstrijdreglementen (artikel 8) wordt bepaald welke categorie van leden, in welke discipline, aan welke wedstrijd mag deelnemen. Voor deelname aan internationale wedstrijden gelden tevens de reglementen en besluiten van de FEI.
 9. Zodra niet rijdende leden de overstap maken naar rijdende leden, worden zij, op verzoek, weer in een les geplaatst.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. De accommodatie “Manege De Caprilli”, is eigendom van Stichting Manege Wolvega. Het bestuur van deze stichting beheert de accommodatie.
 2. De accommodatie wordt verhuurd aan belanghebbenden, dit kunnen rijverenigingen, ponyclubs en ook particulieren zijn. Rijdende leden, men leden en administratieve leden met bakhuur mogen op basis van beschikbaarheid vrij gebruik maken van de accommodatie. Het grasveld mag gebruikt worden, afhankelijk van beschikbaarheid en weersgesteldheid.
 1. Het is niet toegestaan om het wedstrijdhindernismateriaal, zonder toestemming van Stichting Manege Wolvega, te gebruiken.
 2. Alle leden dienen kennis te nemen van en zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Stichting Manege Wolvega.
 3. Het gebruik van de accommodatie is voor eigen risico.
 4. Het is voor alle leden verplicht een afdoende WA-verzekering af te sluiten, omdat schade door leden onderling aan elkaar toegebracht, zowel aan paarden, materiaal en andere schade, niet door de vereniging is verzekerd.
 5. Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van iemand van 14 jaar of ouder gebruik maken van de bak. Deze persoon moet hierbij beschikken over een mobiele telefoon.

 

Artikel 3 – Aanmelding, toelating en afmelding van het lidmaatschap

 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door aanmelding bij de secretaris, via het door de vereniging verstrekt aanmeldings- c.q. mutatieformulier. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap als rijdend lid, men lid of administratief lid (+bakhuur) van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS. Aanmelding bij de KNHS betekent dat met automatisch lid wordt van de Regio- en Kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert.
 3. Naast de statuten en reglementen van de vereniging zijn tevens de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen van toepassing.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de reglementen van de vereniging. Op verzoek kunnen de statuten opgestuurd worden.
 6. De statuten en reglementen van de Regio- en Kringvereninging kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.
 7. Rijdende leden en men leden worden lid voor tenminste een half kalenderjaar, met aanvang 1 januari of 1 juli. Andere leden voor minimaal een kalenderjaar.
 8. In geval van een nieuw lidmaatschap worden losse maanden berekend van het moment van aanmelding tot 1 januari of 1 juli.
 9. Overstappen van rijdend lid naar niet rijdend lid of administratief lid is per kwartaal mogelijk. Overstappen van niet rijdend lid naar rijdend lid is per maand mogelijk.
 10. De minimumleeftijd voor het lidmaatschap is vastgesteld op 12 jaar bij de afdeling Linderuiters. Bij afdeling Stuyvesantruiters is geen minimum leeftijdsgrens, wel een maximum van 18 jaar. In het jaar de het lid 19 wordt, gaat het lidmaatschap automatisch, per 1 januari, over naar afdeling Linderuiters.
 11. Het is potentiële leden toegestaan om als proef, in overleg met het bestuur, tweemaal aan een lesuur deel te nemen, alvorens men besluit om definitief als lid toe te treden.
 12. Afmelding van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging voor de 15e van de laatste maand van het kwartaal. Afmelden voor het K.N.H.S. lidmaatschap voor 15 november van ieder jaar. Afmelding bij de KNHS geschiedt door het bestuur.
 13. Van leden die zich niet voor 15 juni of 15 november afmelden wordt het huidig lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
 14. Na afmelding van de vereniging dient men wel de onder Artikel 4 lid 2 benoemde verplichtingen, behorende bij het resterende lidmaatschap, na te komen.

 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen van de leden

 1. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van onaanvaardbaar gedrag. Onaanvaardbaar gedrag kan gemeld worden bij een van de bestuursleden. Het bestuur zorgt in dit geval voor een passende oplossing of maatregel.
 2. Alle rijdende leden, men leden zijn verplicht om, op aanwijzing van het bestuur, meerdere malen per jaar vrijwilligerswerk in en rondom de manege doen. Dit kan één van onderstaande diensten zijn:
  • Schoonmaakdiensten
  • Kantinediensten tijdens wedstrijden of lessen
  • Onderhoud van de manege
  • Onderhoud van de terreinen
  • Onderhoud hindernismateriaal
  • Assisteren bij de georganiseerde wedstrijden in de manege
 3. Voor een kind onder de 18 wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat zij de onder lid 2 bedoelde uren invullen. Indien een tweede kind of meer kinderen uit één gezin lid zijn, hoeft er voor deze kinderen geen extra vrijwilligerswerk te worden gedaan.
 4. Van alle rijdende leden onder de 18 wordt verwacht dat zij meermalen per jaar assisteren bij wedstrijden.
 5. Het bestuur bepaald, in overleg met de wedstrijdcommissie, hoe vaak er vrijwilligersinzet verwacht wordt.
 6. Administratieve leden met bakhuur zijn verplicht 4 keer per jaar vrijwilligerswerk uit te voeren.
 7. Een lid heeft keuze in het type dienst, vermeldt onder lid 4.2, welke hij wil uitvoeren. Indien er geen vrijwilligers werk bij een type noodzakelijk is, bepaalt het bestuur het type dienst.
 8. Indien een lid wordt ingeroosterd voor kantinediensten wordt het lid geacht de cursus sociale hygiëne te volgen.

 

Artikel 5 – Gedragsregels

 1. Elke vorm van ongewenst gedrag; dit kan zijn verbaal, non-verbaal, fysiek of online, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder grensoverschrijdend gedrag wordt in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen discriminatie, uitsluiting, (verbale) agressie, geweld, bedreiging, belediging, pesten, vervelend ophouden binnen de accommodatie of op het buitenterrein.
 2. Bovenstaande Artikel 5 lid 1 geldt ook indien de club PSV de Caprilli en de aan haar gelieerde Stichting Manege Wolvega leidend voorwerp zijn.
 3. Grensoverschrijdend gedrag is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor eenieder die lid/bezoeker/begeleider is bij PSV de Caprilli en/of Manege de Caprilli.
 4. Het bestuur stelt vast wanneer een gedraging grensoverschrijdend is. Hierbij worden de algemeen aanvaarde fatsoensnormen als uitgangspunt genomen.
 5. Het in dit reglement bedoelde grensoverschrijdend gedrag heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag dat plaats vind of heeft plaatsgevonden:
  1. In relatie tot sportbeoefening binnen het verband van PSV de Caprilli en/of;
  2. Wanneer degene die het grensoverschrijdend gedrag ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die het grensoverschrijdend gedrag toepast in een in de sport ontstane (machts)relatie verkeert en/of;
  3. Buiten de sportbeoefening en/of buiten het verband van PSV de Caprilli, waarbij een risico bestaat voor de orde en/of veiligheid van een of meer leden van PSV de Caprilli.
 1. De gedragsregels zijn bedoeld om:
  1. Grensoverschrijdend gedrag binnen PSV de Caprilli te voorkomen; de bestuursleden te verplichten in te grijpen in geval van concrete incidenten; wanneer degene die het grensoverschrijdend gedrag ondergaat ook buiten een sportaccommodatie ten opzichte van degene die het grensoverschrijdend gedrag toepast in een in de sport ontstane (machts)relatie verkeert en/of;
  2. De grenzen aan de omgang die is toegestaan tussen de instructie en het lid van PSV de Caprilli vast te leggen;
  3. De verantwoordelijkheden voor het gedrag van begeleiders, leden van PSV de Caprilli, juryleden en bestuurders binnen PSV de Caprilli vast te leggen;
 2. Een overtreding van de gedragsregels, zoals benoemd in dit artikel, is strafbaar en kan leiden tot een schriftelijke waarschuwing al dan niet met een huis/terreinverbod of royement van het lidmaatschap tot gevolg. Dit is ter beoordeling aan het bestuur van PSV de Caprilli.

 

Artikel 6 – Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door een, in overleg gekozen, andere bestuurder. Deze vervanger treedt, zolang de waarneming duurt, in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 4. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 5. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
 7. Eenmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering uitgeschreven door het bestuur. Deze vindt in het voorjaar plaats.
 8. Bij dringende kwesties wordt er door het bestuur een buitengewone ledenvergadering uitgeschreven.

 

Artikel 7 – Verkiezingen en benoemingen

 1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één functie dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere functie afzonderlijk.
 2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging en van de KNHS te zijn of hebben relatie (ouder/partner) met een lid van de vereniging.
 3. Iedere kandidaat wordt kenbaar gemaakt in de agenda van de ALV. Voor de vergadering kan tegen de kandidaatstelling bezwaar worden gemaakt bij het bestuur.
 4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
 5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de functie de datum voor het indienen van kandidaten vast.

 

Artikel 8 – Contributieregeling

 1. Contributie wordt berekend van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december.
 2. De contributieaanbieding geschiedt in januari en juli van ieder jaar. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na factuurdatum of door gebruik te maken van automatische incasso. De kosten voor overschrijding van de uiterste betaaldatum bedragen € 5,00.
 1. Ieder half jaar ontvangen de leden een rekening van de vereniging met daarop het te betalen contributiebedrag, verhoogd met eventuele andere kosten.
 2. De bedragen voor de contributie worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld en zijn conform artikel 18, lid 3 van de statuten van PSV De Caprilli aan verandering onderhevig. De bedragen worden vermeldt in de bij dit reglement behorende bijlage.
 3. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is geen teruggave van contributie of andere gemaakte kosten mogelijk.
 4. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap wordt verwacht dat het onder lid 4.2 genoemde vrijwilligerswerk, conform de dan geldende indeling, afgemaakt wordt.
 5. Voor leden die zowel mennen als rijden of aan 2 lessen deelnemen is er een speciale contributieregeling, namelijk het tweede lidmaatschap voor de halve contributie. Hierbij geldt dat het goedkoopste lidmaatschap voor de halve contributie gerekend wordt.

  

Artikel 9 – Wedstrijddeelname

 1. Wedstrijden kunnen worden onderverdeeld in:
  • Concoursen
  • Kringwedstrijden
  • Onderlinge wedstrijden
 2. Voor deelname aan concoursen en kringwedstrijden dient men via de KNHS een startpas aan te vragen.
 3. Voor concoursen en kringwedstrijden zijn de wedstrijd regelementen van de KNHS van toepassing. Voor onderlinge wedstrijden geldt een specifiek wedstrijdreglement.

 

Artikel 9a – Onderlinge wedstrijden

 1. Het wedstrijdreglement is van toepassing voor onderlinge wedstrijden en de clubkampioenschappen van PSV De Caprilli.
 2. Ieder rijdend lid, men lid en administratief lid kan deelnemen aan deze clubwedstrijden. Hiervoor is geen KNHS startpas nodig.
 3. Tenzij anders vermeldt, zijn voor clubwedstrijden de wedstrijd regelementen van de KNHS van toepassing.
 4. Er mag gestart worden met meerdere pony’s/paarden.
 5. Tijdens een clubwedstrijd is het mogelijk om Bixie/BB proeven te rijden. Je doet dan mee voor het dag klassement, niet voor een competitie of kampioenschap.
 6. Voor dressuurwedstrijden geldt dat je start in de klasse waarin je in officiële wedstrijden ook in start. Wanneer je meer dan 15 winstpunten in deze klasse hebt behaald, moet je in clubwedstrijden een klasse hoger starten.
 7. Voor springwedstrijden geldt dat je in de hoogste klasse start waarin je in officiële wedstrijden ook bent gestart.
 8. Van de leden die deelnemen aan de clubwedstrijden en niet in het bezit zijn van een startpas wordt een puntenregistratie bijgehouden. Bij 15 behaalde winstpunten in een bepaalde klasse op clubwedstrijden promoveert men naar een hogere klasse.
 9. Wanneer je, tijdens een seizoen, een competitie of kampioenschap hebt gewonnen ben je, als je start met dezelfde combinatie, verplicht om het seizoen daarop een klasse hoger te starten.
 10. In geval van onduidelijkheid beslist het wedstrijdsecretariaat.

 

Artikel 10 – Verenigingslessen

 1. Rijdende leden en men leden hebben recht op het, eenmaal in de week, bijwonen van door de vereniging verzorgde lessen.De lesindeling wordt samengesteld door een van de leden van het bestuur. Zonder overleg met én toestemming van het bestuur, is wijziging van een lesuur door een lid niet toegestaan.Het bestuur kan, in geval van uitval e.d., besluiten om lessen samen te voegen of van tijdstip te verplaatsen om zodoende een optimale bezetting van de lessen te waarborgen.In geval van dringende redenen, bijvoorbeeld hitte en gladheid, kan het bestuur besluiten de lessen te laten vervallen.
 2. Uitgevallen lessen, zoals genoemd onder punt 4, worden niet ingehaald of verrekend.
 3. Alle aan de lessen deelnemende paarden/pony’s dienen minstens eenmaal per jaar te zijn ingeënt tegen influenza. Leden kunnen voor aanvang van de les gevraagd worden hun paspoort te laten zien bij een van de bestuursleden of bij de instructeur.
 4. Van de leden wordt verwacht dat wanneer hun paard aan een besmettelijke ziekte lijdt, het paard of pony niet op de manege of in de lessen verschijnt. Dit geldt totdat de ziekte volledig is verdwenen bij het paard of in de stallen. Leden dienen het bestuur in kennis te stellen, zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.
 5. Officiële mededelingen van de vereniging worden aangeplakt op de prikborden in de manege en/of vermeld in het clubblad/website of via de mail gecommuniceerd.
 6. Beschikbaarheid van de rijhallen is te raadplegen op manegecaprilli.nl.
 7. Bijdragen voor het clubblad kunnen, via email, worden in geleverd bij de redactie van het clubblad.
 8. Er worden door de vereniging men- en rijlessen verzorgd. Op de website van de vereniging staan de lesdagen vermeld.

 • Grote hal manege voorzien van energiezuinige LED verlichting

  De grote hal van onze manege heeft onlangs een verlichtingsmetamorfose onderg...

  Lees meer
 • Zilver voor Rebecca Hoffmann en Team Noord tijdens NK Eventing

  Het podium van de KNHS-eventingtitels in Norg lichtte op met de opmerkelijke ...

  Lees meer
Archief
 • Paard

  Paard

  De paardenlessen zijn op dinsdagochtend en donderdagavond. Ook is het mogelijk om de losse bakken te huren.

  Lees meer
 • Pony

  Pony

  De ponylessen worden gegeven op dinsdagavond. Hierbij wordt door de instructie gemengd les gegeven in dressuur en springen.

  Lees meer
 • Men

  Men

  De menlessen worden gegeven op maandagavond. Deze lessen zijn in klein groepjes waarbij er gelest wordt in de grote bak.

  Lees meer
 • Prijs gewonnen

  "Prijs gewonnen? Geef je uitslag door via uitslagenpsvdecaprilli@hotmail.com! Dan..."

  Prijs gewonnen